Το καλάθι είναι άδειο


2710 222 838

Το καλάθι είναι άδειο

Όροι χρήσης

Το www.medicin.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα εμπορίας αναλώσιμων υγειονομικών ιατρικών ειδών μέσω του Διαδικτύου, το οποίο ανήκει στην ατομική επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, που εδρεύει στην Τρίπολη, οδός Δημητρακοπούλου αρ. 19, με ΑΦΜ 069695391, ΔΟΥ Τρίπολης, αρ. ΓΕΜΗ 12280. Οι παρόντες όροι καθορίζουν την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.medicin.gr και ο επισκέπτης-χρήστης του δικτυακού  τόπου καλείται να τους διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη-χρήση των σελίδων-υπηρεσιών του www.medicin.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Με την είσοδο και περιήγηση του επισκέπτη-χρήστη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των παρόντων όρων χρήσης και ότι ανεπιφύλακτα τους αποδέχεται. Σε περίπτωση ΜΗ αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.medicin.gr. Το www.medicin.gr δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι επισκέπτες-χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις. Το www.medicin.gr διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης των χρηστών να τροποποιεί οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ– ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η χρήση του www.medicin.gr και η αξιολόγηση του περιεχομένου του γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του κάθε χρήστη. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Ο χρήστης του www.medicin.gr υποχρεούται να κάνει χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και να απέχει από κάθε παράνομη πράξη, καταχρηστική και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο χρήστης ευθύνεται για κάθε ζημία τυχόν προκληθεί στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή/και την ατομική επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ λόγω παράνομης ή αθέμιτης χρήσης του από αυτόν.

Το περιεχόμενο του www.medicin.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ατομικής επιχείρησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ή του εκάστοτε δικαιούχου του και προστατεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Στον διαδικτυακό τόπο www.medicin.gr παρατίθενται εμπορικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ατομικής επιχείρησης ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ή τρίτων, που προστατεύονται από τον νόμο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, τροποποίηση, αντιγραφή, μετάδοση, μεταγλώττιση, μεταβίβαση, αναδημοσίευση με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της εταιρείας ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ή του εκάστοτε δικαιούχου. Η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το περιεχόμενο ή τον πάροχο του παρόντος διαδικτυακού τόπου απαγορεύεται ρητώς.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Το www.medicin.gr εγγυάται ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο όσον αφορά στην ταυτότητα του www.medicin.gr και των παρεχόμενων απ’ αυτό υπηρεσιών.

Οι πληροφορίες σε σχέση με τα προϊόντα αυτά καθαυτά βασίζονται στις πληροφορίες που ο εκάστοτε παραγωγός-προμηθευτής έχει δηλώσει στο www.medicin.gr. Το www.medicin.gr δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα προϊόντα των παραγωγών-προμηθευτών του και περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους παραγωγούς-προμηθευτές του www.medicin.gr. Ο παραγωγός κάθε προϊόντος, που διατίθεται προς αγορά από τον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. H ατομική επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ έχει έναντι των χρηστών-αγοραστών του παρόντος διαδικτυακού τόπου τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή και ειδικότερα σε περίπτωση ελαττώματος προϊόντος που αγοράστηκε μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ο χρήστης-αγοραστής μπορεί εντός του προβλεπόμενου σύμφωνα με τον νόμο χρόνου να ζητήσει την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση του ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι εφικτό ή αν το κόστος είναι δυσανάλογο, να ζητήσει την μείωση του τιμήματος και να υπαναχωρήσει, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση που το ελάττωμα προκλήθηκε από τον χρήστη-αγοραστή ή από λόγους ανωτέρας βίας. Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, τα προς επιστροφή προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα και αποδείξεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το www.medicin.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το www.medicin.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Το www.medicin.gr χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του.

Το www.medicin.gr καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του περιεχομένου του. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες αποδέχονται ότι το www.medicin.gr δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι παρόντες όροι χρήσης και η χρήση του δικτυακού τόπου www.medicin.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, η ακυρότητα ή ακυρωσία αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του δικτυακού τόπου www.medicin.gr ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια της Τρίπολης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με το www.medicin.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2710 22 28 38 και ή να επικοινωνούν με το www.medicin.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση Δημητρακοπούλου αρ. 19, Τρίπολη, Τ.Κ.22100.

2710 222 838
Τηλέφωνο παραγγελιών

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Για παραγγελίες άνω των 100 €

Εξαιρούνται ογκώδη προϊόντα